tisdag 5 maj 2009

Utflykt till Parnassen
I lördags gjorde vi en liten utflykt, vi tog cykeln och cykelkärra och cyklade till Parnassen som ligger en bit ifrån oss. Där gick vi på spången och sen fikade vi med en utsikt över hjälstaviken.

Lite fakta om parnassen.

Stora Parnassen

Parnassen betyder skaldernas hemvist. Området ingick tidigare i den stora parken vid
Ekolsund som fick sin utformning under slutet av 1600-talet.
Från högsta punkten kan man än idag skönja nio siktlinjer
som strålar ut som ekrar i ett hjul och måste röjas kontinuerligt för att inte växa igen.
Områdets stora dragningskraft på människor beror
säkert på mångfalden och blomsterpraktens skönhet inte minst på våren.
En vårpromenad i Parnassen ger en stark skönhetsupplevelse
i ett hav av lundväxter i olika färger.
Vit-, gul- och blåsippor blandas med vårärt, lundsmörblomma, krollilja och desmeknopp
m fl.
En av de nordligaste förekomsterna av röd skogssnigel finns även här.
Längre ned mot vattnet utbreder sig strandängar,
som på sina ställen är bemängda med både vita och röda kungsängsliljor.
Flera växter, t.ex. gräset älväxing visar att marken är kalkrik.
Den kraftigt minskande giftiga bolmörten växer på sina ställen där marken götts med
spillning från den betande boskapen.
På den näringsrika marken växer även stora ruggar
av pepparrot, kummin, nässlor och vitplister. '
Mellan lunden och strandängarna finns på flera ställen
örtrika torrbackar med backsippa, backskärvfrö, vårförgätmigej och fetknopp.
I sammanhanget kan nämnas att Parnassen innehåller alla ädla svenska lövträdslag.
Här får de döda träden stå och falla som de vill bl. a. för att gynna de vedlevande
insekterna.
Vid en inventering år 2004 gjordes många intressanta fynd av vedskalbaggar
av vilka tolv arter återfinns på den nationella rödlistan över hotade arter.
Parnassen är ett typiskt före detta parklandskap.
Vid berghällarna, med utsikt över viken,
hade Gustav III sina ”dinéer”(små skådespel).
Traditionen uppehålls även idag av en
naturälskande allmänhet men nu i form av en skön kaffestund.Inga kommentarer: